We encourage you to ask for prayers and special favors through the intercession of Venerable Bruno Lanteri. To request that the Oblates join you in prayer, please send us a prayer request.

Read the prayer in Tagalog below. If you’d prefer to say the intercession in English, Spanish, French or Italian, those translations are available on the following pages.

English          Spanish          French          Italian

Panalangin sa Pamamagitan ni Benerable Bruno Lanteri

Venerable Bruno Lanteri

O Ama, bukal ng tanang buhay at kabanalan,
binigyan mo si Benerable Bruno Lanteri
ng dakilang pananalig kay Kristo na iyong Anak,
ng buhay-na-buhay na pag-asa,
at ng masigasig na pagmamahal para sa
kaligtasan ng kanyang mga kapatid.
Ginawa mo siyang propeta ng Banal na Kasulatan
at saksi ng iyong Awa.
Magiliw ang pagmamahal niya kay Maria, at
sa pamamagitan ng mismong buhay niya,
nagturo siya ng katapatan sa Simbahan.
Ama, dinggin ang panalangin ng iyong pamilya at,
sa pamamagitan ni Benerable Lanteri, ipagkaloob
mo sa amin ang biyaya na aming hinihiling
ngayon…
Gawin mo sana siyang Santo ng Simbahan,
upang makapagbigay kami sa iyo ng mas
dakilang papuri.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong
Anak, si Jesukristo, aming Panginoon. Amen.

Nakukuha mo ang Panalangin