Hinihikayat namin kayo na humingi ng mga panalangin at mga biyaya sa pamamagitan ni Benerable Bruno Lanteri. Para maipagdasal ang inyong mga hinihiling at inaasam na mga biyaya, mangyari pong magpadala ng prayer request sa amin.

Mangyari rin pong idasal ang panalangin sa pamamagitan ni Benerable Bruno Lanteri na nakasulat sa wikang Tagalog at makikita sa ibaba. Ang panalanging ito ay nakasulat din sa wikang Ingles, Espanyol, Pranses at Italyano at makikita sa sumusunod na mga links.

Ingles          Espanyol          Pranses          Italyano

Panalangin sa Pamamagitan ni Benerable Bruno Lanteri

Venerable Bruno Lanteri

O Ama, bukal ng tanang buhay at kabanalan,
binigyan mo si Benerable Bruno Lanteri
ng dakilang pananalig kay Kristo na iyong Anak,
ng buhay-na-buhay na pag-asa,
at ng masigasig na pagmamahal para sa
kaligtasan ng kanyang mga kapatid.
Ginawa mo siyang propeta ng Banal na Kasulatan
at saksi ng iyong Awa.
Magiliw ang pagmamahal niya kay Maria, at
sa pamamagitan ng mismong buhay niya,
nagturo siya ng katapatan sa Simbahan.
Ama, dinggin ang panalangin ng iyong pamilya at,
sa pamamagitan ni Benerable Lanteri, ipagkaloob
mo sa amin ang biyaya na aming hinihiling
ngayon…
Gawin mo sana siyang Santo ng Simbahan,
upang makapagbigay kami sa iyo ng mas
dakilang papuri.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong
Anak, si Jesukristo, aming Panginoon. Amen.

Nakukuha mo ang Panalangin